ATLAS on Substance Use (ATLAS-SU): แหล่งข้อมูลสำหรับการป้องกันและบำบัดความผิดปกติของการใช้สารเสพติด

ATLAS on Substance Use (ATLAS-SU): แหล่งข้อมูลสำหรับการป้องกันและบำบัดความผิดปกติของการใช้สารเสพติด

Atlas ที่มีชื่อว่า “ATLAS on Resources for the Prevention and Treatment of Substance Use Disorders” (ATLAS-SU) เป็นโครงการทั่วโลกที่ดำเนินการโดยทีม Management of Substance Abuse ในกรมสุขภาพจิตและการใช้สารเสพติดขององค์การอนามัยโลก เพื่อรวบรวม รวบรวม และเผยแพร่ ข้อมูลทรัพยากรระดับชาติสำหรับการป้องกันและบำบัดปัญหาสุราและยาเสพติดของโลกแม้ว่าข้อมูลบางอย่างมีอยู่เกี่ยวกับความชุกและอันตรายที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการใช้สารเสพติด แต่ไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับจำนวนและระดับของทรัพยากรภายในประเทศเพื่อจัดการกับภาระนี้ 

ทรัพยากรระดับชาติเพื่อป้องกันและบำบัดความผิดปกติจากการใช้สารเสพติด

 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทรัพยากรด้านการบริหารและการเงิน ทรัพยากรด้านบริการสุขภาพ เช่น บริการบำบัดรักษาและยา ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรด้านนโยบายและกฎหมาย ทรัพยากรสำหรับการป้องกันความผิดปกติจากการใช้สารเสพติด และทรัพยากรสารสนเทศ เช่น การมีระบบตรวจสอบและเครื่องมือรวบรวมข้อมูลอื่นๆ

ด้วยมุมมองนี้ โครงการ ATLAS-SU ขององค์การอนามัยโลกจึงประเมินทรัพยากรเหล่านั้นในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก เพื่อเน้นการกระจายทรัพยากรสำหรับการรักษาและป้องกันความผิดปกติจากการใช้สารเสพติด ข้อมูลมีอยู่ในรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ ข้อมูลของแบบสำรวจ Atlas จะสามารถเข้าถึงได้ในฐานข้อมูลออนไลน์ที่สามารถค้นหาได้ ซึ่งมีการแสดงข้อมูลทั่วโลก ภูมิภาค และประเทศ และสามารถสร้างตาราง แผนภูมิ ตลอดจนแผนที่สำหรับดาวน์โหลดได้

โครงการ Atlas ได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลอันมีค่าเกี่ยว

กับข้อมูลระดับโลกเกี่ยวกับการตอบสนองทางสังคมต่อการใช้สารเสพติดและความผิดปกติจากการใช้สารเสพติด เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการเปรียบเทียบและพัฒนาบริการป้องกันและการรักษาภายในประเทศต่างๆ และขณะนี้องค์การอนามัยโลกกำลังปรับปรุง Atlas-SU ปี 2010 เป้าหมายคือเพื่อให้ข้อมูลที่กว้างขวางมากขึ้นเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยู่ทั่วโลกสำหรับการป้องกันและการรักษาความผิดปกติของการใช้สารเสพติด ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 กรมสุขภาพจิตและการใช้สารเสพติดขององค์การอนามัยโลกร่วมกับสำนักงานภูมิภาคขององค์การอนามัยโลกแจกจ่ายแบบสำรวจไปยังประเทศต่าง ๆ และคาดว่าจะมีแผนที่ฉบับปรับปรุงในปี พ.ศ. 2558

“หนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการวัดความก้าวหน้าของเป้าหมายจำนวนมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการขาดข้อมูลด้านสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา” ดร. คีนีกล่าว การตรวจสอบ SDG ต้องการข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและมีคุณภาพสูง เช่น สาเหตุการตาย จากประชากรทุกกลุ่ม เพื่อให้เราทราบว่าเราต้องกำหนดเป้าหมายทรัพยากรไปที่ใด”

WHO กำลังทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อจัดตั้ง Health Data Collaborative ในต้นปี 2559 โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนประเทศต่าง ๆ ในการสร้างระบบข้อมูลสุขภาพที่ดีขึ้น ผลิตภัณฑ์แรกของความร่วมมือระดับโลกนี้คือ “WHO Global Reference List of 100 Core Indicators” ซึ่งเผยแพร่เมื่อต้นปีนี้ ซึ่งได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการทำงานในหลายประเทศแล้ว

“ในฐานะหน่วยงานระดับโลกที่ได้รับมอบอำนาจให้ครอบคลุมวาระด้านสุขภาพทั้งหมด WHO จะมีบทบาทนำในการสนับสนุนประเทศต่าง ๆ ในการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ระดับชาติของตนเอง ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแทรกแซงที่ดีที่สุด กำหนดลำดับความสำคัญของการวิจัย และติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพ – SDGs ที่เกี่ยวข้อง” ดร. Kieny กล่าว

ในปี พ.ศ. 2559 องค์การอนามัยโลกจะเผยแพร่รายงานประจำปีชุดแรกเกี่ยวกับ SDGs เพื่อกำหนดพื้นฐานและวัดความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายในอีก 15 ปีข้างหน้า

Credit : ต้นไม้ | เสื้อผ้าผู้หญิง | รีวิวเครื่องดนตรี | วิธีทำ if | เกมส์ออนไลน์